Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
30 marca 2015
Odpowiedzialność cywilna firmy
30 marca 2015
Pokaż wszystko

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Do kogo jest skierowana oferta?
Ubezpieczenie skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie udokumentowanego tytułu prawnego użytkowane w związku z prowadzoną działalnością tj.:

 • maszyny, urządzenia, wyposażenie stanowiące środki trwałe,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie stanowiące niskocenne składniki majątku,
 • środki obrotowe,
 • mienie przyjęte do sprzedaży komisowej,
 • mienie przyjęte w celu wykonania usługi,
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze.

Na wniosek Klienta i za zapłatą dodatkowej składki, ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na zaborze mienia w wyniku:

 • kradzieży z włamaniem do lokalu,
 • rabunku w lokalu.

Ponadto Ubezpieczyciel ponosi również odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w ubezpieczonym mieniu, spowodowane dewastacją będącą następstwem dokonanego włamania do lokalu lub rabunku w tym lokalu.

Na wniosek klienta i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel może także ponosić odpowiedzialność ubezpieczeniową za:

 1. koszty naprawy zabezpieczeń lokalu uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku usiłowania lub dokonania włamania,
 2. szkody w wartościach pieniężnych powstałe w czasie transportu (przenoszenia lub przewożenia) na skutek:
 • rabunku,
 • zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu wskutek wypadku środka transportu, pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna,
 • nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli osób sprawujących pieczę na ubezpieczonym mieniem zdarzeń powodujących śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia tych osób, uniemożliwiających tym samym należytą ochronę powierzonego mienia.

Dodatkowo na wniosek klienta i za opłatą podwyższonej składki, Ubezpieczyciel może również ponosić odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w przedmiocie ubezpieczenia wyrządzone wskutek dewastacji wewnątrz lokalu, niebędącej następstwem włamania do lokalu lub rabunku w lokalu.

W jaki sposób ustalana jest suma ubezpieczenia?
Wysokość sumy ubezpieczenia określa Klient w porozumieniu z Ubezpieczycielem na podstawie ustalonego systemu ubezpieczenia i ustalonych wartości ubezpieczeniowych.
W zależności od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w następujących systemach ubezpieczenia:

 • w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko,
 • w systemie ubezpieczenia na sumy stałe,
 • w systemie ubezpieczenia obrotów miesięcznych.

W zależności od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia może zostać zawarta według następujących wartości ubezpieczeniowych:

 • wartość odtworzeniowa (nowa),
 • wartość księgowa brutto,
 • wartość księgowa netto,
 • wartości rzeczywista.

Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, jeżeli nie umówiono się inaczej.

Dlaczego warto ubezpieczyć się przez Agencję Ubezpieczeniową Koncepcja
Ubezpieczenie zapewnia pełną ochronę ubezpieczonego mienia, daje poczucie bezpieczeństwa oraz zapewnia finansową rekompensatę za utratę mienia na skutek szkód powstałych w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, co w warunkach gospodarki rynkowej stwarza poczucie bezpieczeństwa i pozwala uniknąć poważnych problemów w funkcjonowaniu firmy.

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem  firmy, prosimy o kontakt