ubezpieczenie lekarzy-OC obowiazkowe lekarzyUbezpieczenie lekarzy od 01.01.2012 roku  Nowa sytuacja prawno – ubezpieczeniowa lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w Polsce.

Zmiana legislacyjna związana z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej ,która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012, na podstawie Rozporządzeń Rady Ministrów opublikowanych 30 grudnia 2011 roku  zmieniła  istotnie sytuację przedstawicieli branży medycznej w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. W miejsce dotychczas obowiązujących kilku odrębnych ubezpieczeń pojawiło się jedno obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy czy podmiotu wykonującego działalność leczniczą .

Ustawodawca nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital – obowiązek zawarcia dodatkowego ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Z nowych przepisów wynika jasno, że podmiotami wykonującymi działalność leczniczą są przedsiębiorcy, czyli dotychczasowe ZOZy, szpitale oraz lekarze lub pielęgniarki posiadający zarejestrowaną praktykę lekarską lub pielęgniarską. Również pozostałe zawody medyczne (ratownicy, rehabilitanci itp.), które nie mają statusu podmiotu leczniczego, a wykonują działalność leczniczą, zostały objęte nowym obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC Świadczeniodawcy.

W odpowiedzi na nową sytuację prawną Ubezpieczyciele przygotowali nowe OC dla zawodów medycznych na nowych zasadach od dnia 01 stycznia 2012.

Wysokość sum gwarancyjnych nowych ubezpieczeń OC kształtuje się zgodnie z załączoną tabelą:

Podmiot Suma Gwarancyjna na jedno zdarzenie Suma Gwarancyjna  na wszystkie zdarzenia
Podmiot leczniczy (bez szpitali) 75.000 EUR 350.000 EUR
Szpital 100.000 EUR 500.000 EUR
Lekarz (praktyka zawodowa) 75.000 EUR 350.000 EUR
Pielęgniarka (praktyka zawodowa) 30.000 EUR 150.000 EUR
Pozostałe zawody medyczne 30.000 EUR 150.000 EUR
Podmiot zaopatrujący w środki medyczne 10.000 EUR 50.000 EUR

Dodatkowo, można poszerzyć zakres kompleksowej oferty w zakresie zawodowej ochrony ubezpieczeniowej dla branży medycznej ubezpieczenie lekarzy można rozszerzyć o ubezpieczenie ochrony prawnej dedykowane wszystkim jej przedstawicielom.  Ubezpieczenie ochrony prawnej powinno być uzupełnieniem obubezpieczenia  lekarza czy pielęgniarki, gdyż pomaga zminimalizować i urealnić wysokość roszczeń, a w wielu przypadkach – uniknąć drogi sądowej poprzez doprowadzenie do ugody stron.

Oferujemy ubezpieczonym u siebie lekarzom, pielęgniarkom czy innym podmiotom leczniczym, ubezpieczenie OC dobrowolne, uzupełniające i poszerzające zakres ubezpieczeń obowiązkowych tak, by ochrona ubezpieczeniowa zawodów medycznych odpowiadała realnemu poziomowi ryzyka zawodowego. Proponujemy także specjalistyczne programy ochrony przed przypadkowym zakażeniem wirusem HIV lub WZW podczas wykonywania czynności medycznych, a także świadczenia pieniężne w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu dla osób pracujących na kontrakcie.

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem  , prosimy o kontakt

Ubezpieczenie lekarzy -wniosek