Oferta dla firm budowlano-montażowych
30 marca 2015
Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika
30 marca 2015
Pokaż wszystko

Pracownicze ubezpieczenia grupowe

ubezpieczenia grupowe

Pracownicze ubezpieczenia grupowe.

Pracownicze ubezpieczenia grupowe na życie zostało przygotowane z myślą o firmach oraz ich pracownikach, w odpowiedzi na potrzeby Pracodawców i Pracowników firm działających w sektorze polskich przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę życia i zdrowia właścicielowi firmy, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, lub innej umowy w zależności od formy zatrudnienia pracowników jak również ich najbliższym członkom rodziny.

Pracownicze  Ubezpieczenia Grupowe na Życie to produkt nowatorski w swoich rozwiązaniach.

Ubezpieczenie charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej dostosowanej do wymagań zarówno pracodawcy jak i jego pracowników. Produkt ten skierowany jest do firm o różnej strukturze, wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku.

Możliwość wyboru dowolnych spośród szerokiego zakresu oferowanych 33 świadczeń. Dostępne wysokie sumy ubezpieczenia oraz konkurencyjne wysokości składek sprawiają, że Pracownicze Ubezpieczenia Grupowe na Życie jest jednym z najczęściej wybieranych ubezpieczeń przez Pracodawców i ich Pracowników.

W oferowanym ubezpieczeniu istnieje możliwość dostosowania zakresu ochrony, wysokości świadczeń i wysokości składki do oczekiwań i możliwości finansowych Pracowników. To Pracownicy mogą wspólnie zadecydować jak ma wyglądać ich ubezpieczenie poprzez odpowiedni dobór świadczeń na podstawie, których zostanie przygotowana oferta.

Ubezpieczenie zawiera szereg korzystnych rozwiązań:
• ubezpieczeniem mogą zostać objęci wszyscy pracownicy, bez względu na formę ich zatrudnienia, zarówno pracujący w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy;
• ochrona ubezpieczeniowa trwa przez 24 godziny na dobę, na całym świecie;
• wysokość składki obliczana jest na podstawie struktury wieku i płci pracowników, w relacji do sumy ubezpieczenia oraz wybranego zakresu świadczeń, co pozwala na optymalne
dopasowanie wielkości składki do grupy osób przystępujących do ubezpieczenia;
• w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupy minimum 20 osób nie są stosowane karencje czyli okresy ograniczenia odpowiedzialności;
• świadczenia wypłacane z tytułu wystąpienia zdarzeń ubezpieczeniowych objętych umową ubezpieczenia są wolne od podatku dochodowego oraz nie wchodzą w skład masy spadkowej;
• osobę uprawnioną do odbioru świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego wskazuje Ubezpieczony, tj. pracownik, który przystępuje do ubezpieczenia;
• umowa ubezpieczenia zawierana jest przez pracodawcę na okres jednego roku z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne roczne okresy;
• w przypadku przebywania ubezpieczonego pracownika na urlopie bezpłatnym bądź wychowawczym, przejścia na emeryturę lub zmiany pracy, ubezpieczenie może być indywidualnie kontynuowane.
Możliwe do zaoferowania świadczenia:
LP. Nazwa ryzyka
1. Zgon ubezpieczonego (ryzyko podstawowe)
2. Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw
3. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
4. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy lub jego następstw
5. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy
6. Zgon w wyniku udaru lub zawału
7. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
8. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy
9. Znaczny trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
10. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku udaru/ zawału
11. Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
12. Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku i jego następstw
13. Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
14. Pobyt w szpitalu z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek
15. Dzienny pobyt w szpitalu na oddziale intensywnej terapii OIOM
16. Pobyt w szpitalu po operacji chirurgicznej (świadczenie rekonwalescencyjne)
17. Ciężkie zachorowania
18. Operacje chirurgiczne
19. Zgon współmałżonka
20. Zgon współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
21. Trwały uszczerbek na zdrowiu współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
22. Pobyt w szpitalu współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
23. Ciężkie zachorowanie współmałżonka
24. Urodzenie się dziecka żywego
25. Urodzenie się dzieci w wyniku ciąży mnogiej
26. Urodzenie się dziecka martwego
27. Zgon dziecka
28. Osierocenie dziecka
29. Ciężkie zachorowanie dziecka ubezpieczonego
30. Uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw
31. Pobyt w szpitalu dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
32. Zgon rodziców/ teściów
33. Assistance medyczny ubezpieczonego

Parametry
Wiek Ubezpieczonego: min 16 lat,
Minimalna grupa: 3 osoby,
Data obowiązywania umowy: od 1. dnia miesiąca kalendarzowego,
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela: od dnia określonego na polisie (1. dzień miesiąca), pod warunkiem opłacenia składek w przewidzianych terminach,
Umowa może być zawarta w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym,
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, jeżeli żadna ze stron umowy, na 30 dni przed rocznicą umowy, nie złoży pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, umowa przedłuża się na kolejny roczny okres.

Składka
Min 10 zł na osobę, ale nie mniej niż 50 zł na polisę.
Składka wyliczana jest na podstawie struktury wieku i płci Pracowników przystępujących do ubezpieczenia w relacji do sumy ubezpieczenia i zakresu świadczeń.
Data wpłaty składki – data wpływu składki na rachunek bankowy Ubezpieczyciela.
Pierwsza składka – wpłata najpóźniej w terminie do końca miesiąca, za który jest należna.
Kolejne składki – wpłata do 10. dnia miesiąca, za który składka jest należna
Zasady stosowania karencji:
Jeśli do ubezpieczenia przystępuje minimum 15 osobowa grupa Pracowników oraz gdy w czasie trwania umowy ubezpieczenia do tej grupy przystępuje nowozatrudniony Pracownik (w ciągu trzech pierwszych miesiącach od daty jego zatrudnienia) – karencje nie są stosowane.

Jeśli do ubezpieczenia przystępuje grupa mniejsza niż 20 Pracowników, to na wniosek Ubezpieczającego UNIQA może skrócić okres lub odstąpić od stosowania karencji pod warunkiem, że osoby przystępujące do ubezpieczenia mogą udokumentować nieprzerwany okres ubezpieczenia i jego zakres w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.
Okresy ograniczenia odpowiedzialności
• zgon Ubezpieczonego – brak karencji,
• zgon współmałżonka Ubezpieczonego -3 miesiące,
• urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu – 8 miesięcy,
• zgon dziecka Ubezpieczonego – 3 miesiące,
• zgon rodziców i teściów Ubezpieczonego-3 miesiące,
• ciężkie zachorowania Ubezpieczonego – 3 miesiące,
• poddanie się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego – 1 miesiąc,
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z innych przyczyn niż nieszczęśliwy wypadek – 1 miesiąc,
• ciężkie zachorowania małżonka Ubezpieczonego – 3 miesiące,
• ciężkie zachorowania dziecka Ubezpieczonego – 3 miesiące.

Jeśli są Państwo zainteresowani pracowniczym ubezpieczeniem grupowym firmy, prosimy o podanie następujących danych:

  1. Nazwa firmy ,PKD działalności.
  2. Liczba pracowników zatrudnionych oraz przystępujących (dla przystępujących proszę o podanie wieku i płci.

Po otrzymaniu w/w informacji w ciągu 24 godzin przedstawimy Państwu ofertę.

KONTAKT