Ubezpieczenie domu, mieszkania od pożaru i innych ryzyk
30 marca 2015
ubezpieczenia podróżne
Ubezpieczenie podróżne
30 marca 2015
Pokaż wszystko

Samochód: OC Komunikacyjne i ubezpieczenie Auto-Casco

OC Komunikacyjne

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium państw należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także Szwajcarii i Chorwacji.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne chroni następstwa działania sprawcy wypadku skutkujące szkodą w mieniu (majątkową) i szkodą na osobie (osobową) w związku z ruchem pojazdu. Ruch pojazdu określony jest przez ustawę i obejmuje nie tylko faktyczny ruch pojazdu, ale także szkody zaistniałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Ubezpieczenie OC komunikacyjne pokrywa szkody wyrządzone przez każdorazowego kierującego pojazdem. W ramach ochrony ubezpieczeniowej InterRisk S.A.Vienna Insurance Group wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe tzn. te, które dotyczą naruszenia czynności organizmu człowieka i ich skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz szkody rzeczowe tzn. te które dotyczą składników majątku – ich skutkiem jest utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w tym także utracone korzyści powstałe na skutek zdarzenia.

Umowę ubezpieczenia OC komunikacyjne zawiera się na okres 12 miesięcy, bądź na czas krótszy, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

 • zarejestrowany na stałe – na czas nie krótszy niż 30 dni, a umowa zawierana jest np. przez podmiot
 • zajmujący się sprzedażą pojazdów np.komis
 • zarejestrowany czasowo – na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni,
 • pojazdem wolnobieżnym  – na okres nie krótszy niż 3 miesiące,
 • pojazdem historycznym – na czas nie krótszy niż 30 dni.

Jeżeli umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na okres 12 miesięcy, po ich upływie uważa się że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy chyba że posiadacz pojazdu wcześniej pisemnie ją wypowiedział. Umowę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu, na jaki umowa była zawarta. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.

W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy OC komunikacyjnego przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu – wtedy rozwiąże się ona z upływem 30 dni po dniu nabycia.
Zbywca pojazdu obowiązany jest przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Do umów ubezpieczenia OC komunikacyjnego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).

Ubezpieczenie OC komunikacyjnego pojazdów mechanicznych obowiązuje w Polsce każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.

Pamiętaj

Brak umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne posiadaczy pojazdów mechanicznych w chwili zatrzymania przez policję wiąże się z koniecznością odholowania pojazdu, na koszt kierującego, na parking i koniecznością opłaty mandatu karnego. Patrol policyjny ma także prawo zatrzymać Twój pojazd na płatnym parkingu do czasu wykupienia umowy ubezpieczenia.

Ponadto, osoba która nie spełnia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego obowiązana jest wnieść opłatę karną zgodnie z Art. 88. Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przypadku udziału w kolizji lub wypadku drogowym pamiętaj również o wezwaniu policji na miejsce zdarzenia oraz niezwłocznym zawiadomieniu swojego ubezpieczyciel.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu


Ubezpieczenie Auto-Casco

Umowa ubezpieczenia autocasco może zostać zawarta z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą.Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej (Ubezpieczonego), wymienionej w polisie.

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej (RP) stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na:

 1. Uszkodzeniu pojazdu wskutek: nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, działania osób trzecich,
 2. Uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:
 • powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu,
 • bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi,
 • nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez przewożone osoby wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,
 1. Kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w celu krótkotrwałego  użycia.

Pamiętaj 

Szkodę na terenie Polski należy zgłosić nie później niż w ciągu 3 dni od daty uszkodzenia pojazdu, a w przypadku utraty pojazdu w ciągu 24 godzin od daty pozyskania informacji o jego utracie.
W razie kradzieży pojazdu u Ubezpieczyciela należy przedłożyć wszystkie komplety kluczyków i sterowników oraz dokumenty zadeklarowane we wniosku ubezpieczeniowym.